นางสุวิไล  จันทร์สนอง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วัฒนา  ตรงเที่ยง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

pojjanaporn114.jpg

นางสาวพจนพร  รุ่งทอง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

sp_edited.jpg

นางศุภร  เสาวัง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

E-mail : Soawung.noinoi.Suporn1 

บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา

napitchaya_edited.jpg

ดร.ณพิชญา เพชรพิมล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

E-mail : Napich991@gmail.com  

chayapon.jpg

ดร.ชยพล เพชรพิมล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

S__12845223_edited.jpg

นางอำไพ มาศศิริทรัพย์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

hongyok.jpg

นางหงษ์หยก ปลาตะเพียนทอง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

รูปปุ้ย.jpg

างสาวจิรภา  ศรีนว

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

darawan_edited.jpg

ดร.ดาราวรรณ  สุขคันธรักษ์

 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

chotip.jpg

นางช่อทิพย์ อินทรักษา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

wananuch_edited.jpg

นางสาววนานุช แวงอุ้ย

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

กรอบการดำเนินงานและบริหารจัดการยกระดับคุณภาพการศึกษา

CCI02_edited_edited_edited.jpg

นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

DSC_0016_edited.jpg

นางสุวิไล  จันทร์สนอง

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

chayapon.jpg

ดร.ชยพล  เพชรพิมล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

darawan_edited.jpg

นางศุภร  เสาวัง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ดร.ดาราวรรณ  สุขคันธรักษ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

S__12845223_edited.jpg

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วัฒนา  ตรงเที่ยง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางอำไพ  มาศศิริทรัพย์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

รูปปุ้ย.jpg
wananuch.jpg

นางสาวจิรภา  ศรีนวล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาววนานุช  แวงอุ้ย

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

napitchaya_edited.jpg

ดร.ณพิชญา เพชรพิมล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

pojjanaporn114.jpg
รูปปุ้ย.jpg

นางสาวจิรภา  ศรีนวล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวพจนพร  รุ่งทอง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

DSC_0016.jpg
chotip.jpg
wananuch.jpg

นางสุวิไล  จันทร์สนอง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางช่อทิพย์  อินทรักษา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาววนานุช  แวงอุ้ย

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

chotip.jpg
hongyok.jpg

นางช่อทิพย์  อินทรักษา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางหงษ์หยก  ปลาตะเพียนทอง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

DSC_0066.jpg

นางสาวยศวดี คมศักดิ์สินธุ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ja.jpg

นางสาววราภรณ์  กรรณสูต

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ