การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนสรุปผลการประเมิน ITA Online ระดับสถานศึกษา

30 กันยายน-1 ตุลาคม 2563  ณ โรงเรียนสายธรรมจันทร์

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำ สำหรับผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

29 กันยายน 2563 ณ สถาบันพระปกเกล้าฯ

การประชุมสัมมนาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ

จัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดราชบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 21 กรกฏาคม 2563   ณ หอประชุมโรงเรียนวิสุทธิรังษี

การประชุมปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล(โรงเรียนสุจริต)

วันที่ 28-29 สิงหาคม 2563  ณ โรงเรียนบางแพปฐมวิทยา
Capture.JPG
ita.JPG
ita.JPG

ตัวอย่าง

การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

18 กันยายน 2563
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

การประชุมปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

และธรรมาภิบาล(โรงเรียนสุจริต)

22 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2563   ณ ห้องประชุมสหวิทยาเขต
ส่งเสิรมการใช้เทคโน.JPG
สุจริต.JPG

การประชุมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

22 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2563   ณ ห้องประชุมสหวิทยาเขต

การประชุมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

20-21 กรกฏาคม 2563
ณ โรงแรมแพรวอาภา เพลส ราชบุรี
คุณธรรม.JPG
คุณภาพประจำตำบล.JPG