• Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนสรุปผลการประเมิน ITA Online ระดับสถานศึกษา

30 กันยายน-1 ตุลาคม 2563  ณ โรงเรียนสายธรรมจันทร์

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำ สำหรับผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

29 กันยายน 2563 ณ สถาบันพระปกเกล้าฯ

การประชุมสัมมนาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ

จัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดราชบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 21 กรกฏาคม 2563   ณ หอประชุมโรงเรียนวิสุทธิรังษี

การประชุมปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล(โรงเรียนสุจริต)

วันที่ 28-29 สิงหาคม 2563  ณ โรงเรียนบางแพปฐมวิทยา

ตัวอย่าง

การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

18 กันยายน 2563
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

การประชุมปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

และธรรมาภิบาล(โรงเรียนสุจริต)

22 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2563   ณ ห้องประชุมสหวิทยาเขต

การประชุมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

22 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2563   ณ ห้องประชุมสหวิทยาเขต

การประชุมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

20-21 กรกฏาคม 2563
ณ โรงแรมแพรวอาภา เพลส ราชบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 6 ชั้น 6

ถนนเสือป่า อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

พัฒนาโดย : นางสาวพจนพร  รุ่งทอง ,นางสาวจิรภา  ศรีนวล ศึกษานิเทศก์ สพม.8

โทรศัพท์  0-3232-7443, 0-3232-1434     โทรสาร  0-3232-1433

Snspm8school2563@gmail.com   

0-3232-7443, 0-3232-1434

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now