รายชื่อโรงเรียนและผู้ประสานงานสหวิทยาเขตจังหวัดราชบุรี

สหวิทยาเขต ราชบุรี 1

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา

โรงเรียบ้านคาวิทยา

สหวิทยาเขต ราชบุรี 2

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยาฯ

โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

โรงเรียนแคทรายวิทยา

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

สหวิทยาเขต ราชบุรี 3

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์

โรงเรียนเนกขัมวิทยา

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี

สหวิทยาเขต ราชบุรี 4

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 

โรงเรียนหนองโพวิทยา

โรงเรียนท่ามะขามวิทยา

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา

โรงเรียนโพหัก"วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์"

สหวิทยาเขต ราชบุรี 5

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 

โรงเรียนช่องพรานวิทยา

โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม

สหวิทยาเขตจังหวัดกาญจนบุรี

สหวิทยาเขตเมืองสิงห์

โรงเรียนเทพมงคลรังษี 

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม

โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม

สหวิทยาเขตท่ามะกา

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม

สหวิทยาเขตท่าม่วง

โรงเรียนวิสุทธรังษี  

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม

โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง

สหวิทยาเขตพลอยไพลิน

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

โรงเรียนประชามงคล

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม

สหวิทยาเขตแควน้อย

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา

โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา