โครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นโยบาย ๑

โครงการการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ

โครงการพัฒนาจริยคุณ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ./กองทุนการศึกษา

โครงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๘

โครงการ สพม.8 จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชันย์

ว่าที่ ร.ต.วัฒนา    ตรงเที่ยง

ว่าที่ ร.ต.วัฒนา    ตรงเที่ยง

ว่าที่ ร.ต.วัฒนา    ตรงเที่ยง

นางสุวิไล   จันทร์สนอง

นายชยพล  เพชรพิมล

นโยบาย ๒

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ : ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 

(STEM Education)สู่มาตรฐานสากล

โครงการการยกระดับคุณภาพผู้เรียน สู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)

ปี ๒๐20  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘

โครงการพัฒนาระบบการทดสอบ วัดประเมินผล โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๘

โครงการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยการวัดและประเมินผล

โครงการสพม.8 ส่งเสริมการอ่านสู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)

โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ

นางสุวิไล  จันทร์สอนง

นางสาววนานุช  แว้งอุ้ย

นางสุวิไล  จันทร์สนอง

นางช่อทิพย์  อินทรักษา

นางสุวิไล   จันทร์สนอง

นางช่อทิพย์  อินทรรักษา

นางสาวพจนพร  รุ่งทอง

นางสาวพจนพร  รุ่งทอง

นางสาวพจนพร  รุ่งทอง

นโยบาย ๓

โครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก  (Active Learning)

โครงการการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โครงการการนิเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

โครงการการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่สถาน

โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓

นางณพิชญา   เพชรพิมล

นางสุวิไล   จันทร์สนอง

 

นางณพิชญา   เพชรพิมล

นางณพิชญา   เพชรพิมล

นางณพิชญา   เพชรพิมล

นโยบาย ๖

โครงการการบริหารจัดการส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กแบบสหวิทยาเขต

โครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนประชารัฐที่มีประสิทธิภาพ

โครงการนิเทศ ติดตามการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนร่วมพัฒนา

(Partnership School)

โครงการส่งเสริมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น, อ.ก.ต.ป.น.)

ว่าที่ ร.ต.วัฒนา    ตรงเที่ยง

ว่าที่ ร.ต.วัฒนา    ตรงเที่ยง

ว่าที่ ร.ต.วัฒนา    ตรงเที่ยง

นางสุวิไล   จันทร์สนอง