2520

สพม.8

มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษา

เพื่อยกระดับมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ การศึกษา

อย่างต่อเนื่อง

นิเทศ.jpg

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

unnamed.jpg

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

06032020-103944_6941_2.jpg

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวน  การเรียนรู้

30-1การศึกษาไทย4.0-2-scaled.jpg

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

01072015-112249_78_4.jpg

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

30062015-131400_38_4.jpg

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา