นิ Online

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram
ติดต่อศึกษานิเทศก์

มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษา

เพื่อยกระดับมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ การศึกษา

อย่างต่อเนื่อง

   2020

สพม.8

DSC_0016_edited.jpg

นางสุวิไล  จันทร์สนอง

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วัฒนา  ตรงเที่ยง

chayapon.jpg

ดร.ชยพล  เพชรพิมล

นางศุภร  เสาวัง

pojjanaporn114.jpg

นางสาวพจนพร  รุ่งทอง

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

วันนี้ (24 กันยายน  2563) เวลา 9.30 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่และบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

24092020-162001_7520_13.jpg
24092020-161828_71.jpg
24092020-161930_7520_18.jpg
hongyok.jpg

นางหงษ์หยก  ปลาตะเพียนทอง

darawan_edited.jpg

ดร.ดาราวรรณ  สุขคันธรักษ์

chotip.jpg

นางช่อทิพย์  อินทรักษา

wananuch.jpg

นางสาววนานุช  แวงอุ้ย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

เข้มแข็ง มีคุณภาพ สมัครสมานสามัคคี ภายใต้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สาร 22 พ.ค.62.jpg

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ประชุมศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.8 ครั้งที่ 3/2563 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/20

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/10
19 พฤษภาคม 2563 (กาญจนบุรี)
20 พฤษภาคม 2563 (ราชบุรี)

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (กาญจนบุรี-ราชบุรี) 

โรงเรียนในสังกัด สพม.8

สหวิทยาเขต ราชบุรี 1

ศน.วัฒนา ตรงเที่ยง

ศน.จิรภา  ศรีนวล

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา

โรงเรียบ้านคาวิทยา

สหวิทยาเขต ราชบุรี 2

ศน.ศุภร  เสาวัง

ศน.ดาราวรรณ สุขคันธรักษ์

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยาฯ

โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

โรงเรียนแคทรายวิทยา

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

สหวิทยาเขต ราชบุรี 3

ศน.พจนพร รุ่งทอง

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์

โรงเรียนเนกขัมวิทยา

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี

สหวิทยาเขต ราชบุรี 4

ศน.อำไพ มาศศิริทรัพย์

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 

โรงเรียนหนองโพวิทยา

โรงเรียนท่ามะขามวิทยา

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา

โรงเรียนโพหัก"วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์"

สหวิทยาเขต ราชบุรี 5

ศน.หงษ์หยก ปลาตะเพียนทอง

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 

โรงเรียนช่องพรานวิทยา

โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม

uprightschool.png

ประชุมศึกษานิเทศก์ 

ประกาศ จากศึกษานิเทศก์

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ .
โดยใช้เครื่องมือ (Tool) Microsoft Team และ G S
uite for Education

สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

ประชาสัมพันธ์โดย:กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.8

เชิญเรียนออนไลน์ หลักสูตร coding ที่ สพฐร่วมกับ สสวท.
เชิญคุณครูทุกท่านเข้าร่วมอบรบออนไลน์

ประชาสัมพันธ์โดย:กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.8

เชิญผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการ STM สสวท. อบรมออนไลน์
เชิญคณะผู้บริหารเข้าร่วมอบรมโครงการ stm สสวท.

ประชาสัมพันธ์โดย:กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.8

อบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

เชิญคณะครูทุกท่านอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ 

Coding for Teacher (C4T)

ประชาสัมพันธ์โดย:กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.8

นโยบายการจัดการเรียนการสอน

1.jpg

แนะนำหลักสูตรอบรม

ออนไลน์

96258648_563273591053181_574679875467398

 การจัดการเรียน

การสอนDLIT

dlit.png

การจัดการเรีนการสอน

DLTV

images.png

การจัดการเรียนแบบออนไลน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้

๑.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 ๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

๓.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๔.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๕.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

๖.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

๗.  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

๘.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

๙.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้

สื่อgooglesite.png
สมาคมอาเซียน.png
สพฐ.png
ศธ.png
สกศ.png
ศธ2.png
กรมอาเซียน.png
youtube-teacher1.png
clipEd1.png
ESDC-Label.png
plan-soportho.png
logoDLIT.png
sujarid-sed8.png
ศูนย์ Covic.JPG
ระบบจัดการเรียนรวม.JPG
425433
425434
425435
นิเทศ
01072015-112249_78_4
30062015-131611_42_2
30062015-131400_38_4
30-1การศึกษาไทย4.0-2-scaled

สหวิทยาเขตเมืองสิงห์

ศน.ณพิชญา  เพชรพิมล

โรงเรียนเทพมงคลรังษี 

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม

โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม

สหวิทยาเขตท่ามะกา

ศน.วนานุช  แวงอุ้ย

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม

สหวิทยาเขตท่าม่วง

ศน.สุวิไล จันทร์สนอง

โรงเรียนวิสุทธรังษี  

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม

โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง

สหวิทยาเขตพลอยไพลิน

ศน.ช่อทิพย์  อินทรักษา

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

โรงเรียนประชามงคล

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม

สหวิทยาเขตแควน้อย

ศน.ชยพล  เพชรพิมล

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา

โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

ข้อมูลสารสนเทศ สพฐ..JPG

ตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนทางไกล

โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DEEP)

deep.png

การประชุมสัมมนาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ

จัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดราชบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 21 กรกฏาคม 2563   ณ หอประชุมโรงเรียนวิสุทธิรังษี

การประชุมปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล(โรงเรียนสุจริต)

วันที่ 28-29 สิงหาคม 2563  ณ โรงเรียนบางแพปฐมวิทยา
covid.JPG

การประชุมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

22 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2563   ณ ห้องประชุมสหวิทยาเขต

การประชุมปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

และธรรมาภิบาล(โรงเรียนสุจริต)

22 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2563   ณ ห้องประชุมสหวิทยาเขต

การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

18 กันยายน 2563
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

การประชุมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

20-21 กรกฏาคม 2563
ณ โรงแรมแพรวอาภา เพลส ราชบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนสรุปผลการประเมิน ITA Online ระดับสถานศึกษา

30 กันยายน-1 ตุลาคม 2563  ณ โรงเรียนสายธรรมจันทร์
กำหนดการสอบโอเน็ตปี 2563.jpg

การขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/ติดต่อผู้ดูแลโครงการ

 

 

โครงการการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ

โครงการพัฒนาจริยคุณ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ./กองทุนการศึกษา

โครงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๘

โครงการ สพม.8 จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชันย์

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ : ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 

(STEM Education)สู่มาตรฐานสากล

โครงการการยกระดับคุณภาพผู้เรียน สู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)ปี ๒๐20  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘

โครงการพัฒนาระบบการทดสอบ วัดประเมินผล โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘

โครงการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยการวัดและประเมินผล

โครงการสพม.8 ส่งเสริมการอ่านสู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)

โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ

โครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก  (Active Learning)

โครงการการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โครงการการนิเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

โครงการการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่สถาน

โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓

โครงการการบริหารจัดการส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กแบบสหวิทยาเขต

โครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนประชารัฐที่มีประสิทธิภาพ

โครงการนิเทศ ติดตามการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนร่วมพัฒนา

(Partnership School)

โครงการส่งเสริมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น, อ.ก.ต.ป.น.)