• Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

สพม.8 

1/6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มีคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

นิเทศก์ออนไลน์ สพม.8

การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ .
โดยใช้เครื่องมือ (Tool) Microsoft Team และ G S
uite for Education

สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

ประชาสัมพันธ์โดย:กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.8

เชิญเรียนออนไลน์ หลักสูตร coding ที่ สพฐร่วมกับ สสวท.
เชิญคุณครูทุกท่านเข้าร่วมอบรบออนไลน์

ประชาสัมพันธ์โดย:กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.8

เชิญผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการ STM สสวท. อบรมออนไลน์
เชิญคณะผู้บริหารเข้าร่วมอบรมโครงการ stm สสวท.

ประชาสัมพันธ์โดย:กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.8

อบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

เชิญคณะครูทุกท่านอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ 

Coding for Teacher (C4T)

ประชาสัมพันธ์โดย:กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.8

ประชุมศึกษานิเทศก์ 

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ราชบุรี) 20/05/63

1/20

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (กาญจนบุรี) 19/05/63

1/10
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram

กรอบการดำเนินงานและบริหารจัดการยกระดับคุณภาพการศึกษา

นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

นางสุวิไล  จันทร์สนอง

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ดร.ชยพล  เพชรพิมล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางศุภร  เสาวัง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ดร.ดาราวรรณ  สุขคันธรักษ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

รูปปุ้ย.jpg

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วัฒนา  ตรงเที่ยง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิรภา  ศรีนวล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาววนานุช  แวงอุ้ย

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางอำไพ  มาศศิริทรัพย์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ดร.ณพิชญา เพชรพิมล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

รูปปุ้ย.jpg

นางสาวจิรภา  ศรีนวล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวพจนพร  รุ่งทอง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสุวิไล  จันทร์สนอง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางช่อทิพย์  อินทรักษา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาววนานุช  แวงอุ้ย

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางช่อทิพย์  อินทรักษา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางหงษ์หยก  ปลาตะเพียนทอง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ