ช่องสัญญาณทีวี.JPG
Capture.JPG
ดาวน์โหลดเอกสาร(สพฐ.)
unnamed.jpg
covid-19.jpg
95202986_130155071971260_918268792907864

มาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน

และแนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาระว่างเปิดภาคเรียน

โควิด.jpg

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

covid.jpg
ประกาศ จัดตั้งศูนย์.JPG
คำสั่งศูนย์-1.jpg
สาร 22 พ.ค.62.jpg
เอกสารคู่มือ
แนวทางสอน_Covid19(2564).PNG
สำนักงาน.JPG
m1.JPG
m2.JPG
m3.JPG
m4.JPG
m5.JPG
m6.JPG
Capture4.JPG
Capture3.JPG
Capture2.JPG

กรมควบคุมโรค

กระทรวงสาธารณสุข

unnamed.png

ศบค.

SLIDE-16122020-115851-5363.png

สนง.สาธาณสุขจังหวัดราชบุรี

แนวทางการป้องกัน COVID-19

ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ตามลิ้งด้านล่าง

คู่มือ.JPG
Capture.JPG
Capture5.JPG

การเฝ้าระวังและป้องกันตนเอง

จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  การจัดการเรียนการสอนทางไกล เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564

6 มกราคม 2564

กิจกรรมการขับเคลื่อน

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/13

วันที่ 7 มกราคม 2564 นายภานุวัชร แก้วลำหัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการ ครูผู้รับผิดชอบการเฝ้าระวังความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และศึกษานิเทศก์ เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 จากวิทยากร คือ แพทย์หญิงปาจรีย์  อารีย์รบ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดราชบุรี

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/23

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ดร.บุญเลิศ ค่อนสอาด ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา และผู้อำนวยการสถาบันภาษาจีน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานผู้ตรวจราชการ เข้าเยี่ยมชม โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารในการการจัดการเรียนการสอน โดยนายธนะวันธิ์ แพทยชีพ รอง ผอ.สพม.เขต 8 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ศึกษานิเทศก์ และ บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ร่วมให้การต้อนรับ

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/21

วันที่ 19  พฤษภาคม 2563 และ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ได้ประชุมวางแผนร่วมกับศึกษานิเทศก์ สพม.8 กาญจนบุรี - ราชบุรี ในเรื่องการจัด    การเรียนการสอน DLTV , 6 ช่องทางการเรียนการสอน DLTV ,การประกาศลดเวลาทำงาน 50% ของข้าราชการ , การประกาศ พรก.ฉุกเฉิน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/8

วันนี้ ( 20 พฤษภาคม 2563) เวลา 9.00 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  และผู้ที่เกี่ยวข้อง รับชมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เรื่อง การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( Covid-19) ผ่านระบบ Video Conferenceณ  ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  8

S__29917281.jpg
S__29917282.jpg

เว็บไซต์การจัดการเรียนรู้ด้วย DLTV , DLIT

ป1.JPG
m1.JPG
ป2.JPG
m2.JPG
ป3.JPG
m3.JPG
ป4.JPG
m4.JPG
ป5.JPG
m5.JPG
ป6.JPG
m6.JPG
Capture4.JPG
Capture3.JPG
Capture2.JPG
Capture.JPG
Capture5.JPG

คู่มือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย องค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทย (WHO Thailand) องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติประจําประเทศไทย (UNICEF) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการและร่วมกันพัฒนา “คู่มือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19”
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่องโดยเน้น ความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและเอื้ออํานวยให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัย โดยมีสาระสําคัญ ประกอบด้วยองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคโควิด 19 แนวปฏิบัติสําหรับบุคลากรในสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร เจ้าของสถานศึกษา ครู ผู้ดูแลนักเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และแม่ครัว ผู้จําหน่ายอาหาร ผู้ปฏิบัติงานทําความสะอาด การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมบริเวณต่าง ๆ ของสถานศึกษา มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และสื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพนักเรียน ตลอดจนขั้นตอนการดําเนินงานคัดกรองและส่งต่อแบบประเมินตนเองสําหรับสถานศึกษา แบบประเมินตนเองสําหรับนักเรียน แบบบันทึกการตรวจคัดกรองสุขภาพสําหรับนักเรียน การจัดการเรียนการสอนช่วงเปิดภาคเรียน บทเรียนแนวปฏิบัติช่วงเปิดเรียนในต่างประเทศรองรับสถานการณ์ โรคโควิด 19 เป็นต้น
ที่มา:https://multimedia.anamai.moph.go.th/associates/educational-manual-covid19/

ติดต่อประสานงาน

สหวิทยาเขต ราชบุรี 1

สหวิทยาเขตเมืองสิงห์

สหวิทยาเขตท่าม่วง

ประสานงานด้านเทคนิค

นายชาคsิต  sาชuิธยากs

สหวิทยาเขต ราชบุรี 2

0-3232-7443
0-3232-1434

สหวิทยาเขตพลอยไพลิน

สหวิทยาเขต ราชบุรี 3

สหวิทยาเขตท่ามะกา

สหวิทยาเขต ราชบุรี 4

สหวิทยาเขตแควน้อย

สหวิทยาเขต ราชบุรี 5

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 6 ชั้น 6

ถนนเสือป่า อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

เขียนและพัฒนาโดย : นางสาวจิรภา  ศรีนวล  ศึกษานิเทศก์ สพม.8

โทรศัพท์  0-3232-7443, 0-3232-1434     โทรสาร  0-3232-1433